vtlan4_v tw-3-6 telefonske-centrale-PANASONIC-KX-TES824-FET-D.O.O-BEOGRAD TEL-0095.jpg-300x199 TALAT010-300x224 Sistemski-telefon-PANASONIC-KX-T7735-FET-DOO-BEOGRAD-230x300 Sistemski-telefon-PANASONIC-KX-T7636CE-FET-DOO-BEOGRAD sistemski-telefon-KX-T7630CE-FET-DOO-BEOGRAD

PANASONIC KX-TDA 200 max.broj priključaka(linije+ lokali)je 216

KX-TDA200 Hybrid IP PBX
Oznaka proizvoda:
KX-TDA200
* ISDN funkcije ( BRI / PRI )
* Napredna “Call centre” funkcija
* DECT bežična integracija
* USB terminal obezbedjuje lako plug & play povezivanje sa PC-em
* Integrisanje sa “ Voice processing “ sistemom
* TAPI 2 CTI interface
* Glas preko Internet protokola ( VoIP )
* pouzdano umrežavanje preko T1/E1, E&M
Karakteristike:
* Maksimalan broj priključaka (lokali + Co) je 216
* Maksimalan CO (spoljnih linija) : 128
* Maksimala broj sistemskih tečefona : 128
* Maksimalan broj standardnih telefona : 128
* Maksimalan broj BRI ISDN : 64 (128 kanala)
* Maksimalan broj PRI ISDN (E1) : 4 (120 kanala)
* Maksimalan broj IP Gateway : 4 (16 kanala)
* Maksimalan broj doorphoines : 16
* Maksimalan broj doorphones : 16
* Maksimalan broj door openers: 16
* Maksimalan broj Voice Processing Systems : 2 jedinice
* RS232C & SMDR Outputs : 1
* USB ports: 1
* TAPI: Telephone Application Programming Interface Compliant
* DISA (direct Inward System Access): optiona kartica KX-TDA 0191 kao 4-channel Message Card
* Personals speed dials: 10
* Syste speed dial: 1000
* Dimenzije: 414 x 430 x 270mm
* Težina: 16kg
OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA
1. Usmeravanje dolaznih poziva
Centralu je moguće programirati tako da se dolazni pozivi mogu usmeriti na neki od sledećih načina:
1.1. isključivo na jedan lokal
1.2. na jednom lokalu sa mogućnošću preuzimanja sa nekog drugog lokala
1.3. na grupi lokala (odeljenja, službe,..)
1.4. na svim lokalima istovremeno
2. Raspodela dolaznih poziva
Dolazni pozivi se na lokale prosledjuju ili po unapred programiranom redosledu ili tako da se odredjena grupa
ravnomerno optereti. Uz upotrebu DISA kartice moguće je biranje lokala bez posrednika ali samo uz korišćenje
tonskog biranja.
3. Numerisanje lokala
Lokalima se mogu dodeliti proizvoljni brojevi od npr. 3 cifre, a moguće je i prilikom prijema poziva na displeju
očitati broj i naziv lokala sa koga poziv stiže.
4. Klase servisa
Sistem omogućava 8 klasa servisa sa po 8 nivoa restrikcije za dnevni i 8 nivoa restrikcije za noćni režim.
Dodeljivanjem odredjene klase pojedinim lokalima ili grupi lokala mogu se ograničiti prava lokala kao npr. dnevni
ili noćni režim rada, restrikcija prijema poziva, interni pejdžing, zabrana poziva van centrale, grada, medjugradova,
inostranstva, itd.
5. Praćenje rada centrale
Sistem prihvata statističke podatke o obavljenom telefonskom saobraćaju kao i detaljnije parametre za svaki lokal
pojedinačno.
6. “Call pickup”
Mogućnost preuzimanja poziva direktno sa lokala ili iz grupe poziva ili da se ponudi mogućnost zabrane
preuzimanja.
7. “Call Splitting”
Mogućnost naizmeničnog razgovora sa dva sagovornika.
8. “Doorphone”
Mogućnost povezivanja do 4 doorphone seta za prijem poziva sa odredjenih mesta odnosno vrata uz mogućnost
njihovog “ daljinskog” otvaranja.
9. “Vremensko ograničavanje razgovora”
Mogućnost zvučne opomene ili prekida telefonskog razgovora po isteku odredjenog vremena.
10. “Time service”
Mogućnost rada u 4 režima dan / noć / ručak / pauza.
PREGLED FUNKCIONALNIH MOGUĆNOSTI CENTRALE
1. LOKALNI POZIVI – sa svakog lokala u svakom trenutku je moguće ostvariti vezu sa bilo kojim drugim
lokalom u centrali ukoliko je on slobodan.
2. SKRAĆENO BIRANJE – moguće je skraćeno biranje najčešće pozivanih brojeva koji su prethodno memorisani
korišćenjem sistemskih telefona.
3. ODLAZNI POZIVI – svaki lokal izlazi na prvu slobodnu liniju od linija koje su mu dodeljene na korišćenje.
Ukoliko imate sistemske telefona moguće je direktno izabrati izlaznu liniju pritiskom na programski taster (CO
linije).
4. OBAVEŠTENJE O PROHODNOSTI LINIJE – ako je izlazna zauzeta moguće je zahtevati od sistema da
povratnim zvonom obavesti lokal kada se linija oslobodi. Ovo se odnosi i na slučaj kada je pozvani lokal zauzet.
5. PREUZIMANJE POZIVA – svaki lokal može odgovoriti na poziv koji dolazi na drugi lokal u njegovoj grupi.
6. PARKIRANJE POZIVA – svaki lokal može postaviti ulazni poziv u takozvanu parking zonu. Ovako lociranparkiran
poziv se može preuzeti sa bilo kog lokala u sistemu. Ukoliko se poziv ne pruzme u zadatom vremenskom
intervalu tonski signal će upozoriti korisnika.
7. OSTAVLJANJE POZIVA NA ČEKANJE – poziv se može ostavitit na čekanje odnosno hold pa da se posle
odredjenog vremena ili obavljenog nekog drugog razgovora ponovo preuzeti sa istog ili nekog drugog lokala u
centrali.
8. SIGNALIZIRANJE DRUGOG POZIVA – ako u toku razgovora lokalu stigne drugi poziv, korisnik će biti
obavešten tonskim signalom u pozadini.
9. KONFERENCIJSKA VEZA – postoji mogućnost za istovremeni razgovor 3 učesnika. Kod ovog sistema je
moguće ostvariti 10 konferencijskih veza sap o 3 člana pa do 4 konferencijske veze sap o 8 članova.
10. TRANSFERISANJE POZIVA – spoljašnji poziv ili lokalni poziv može biti transferisan odnosno prebačen na
drugi lokal. Ako ovaj ne odgovori na poziv u odredjenom vremenu poziv se automatski vraća lokalu koji je i
transferisao taj poziv. Postoji mogućnost transfera i na spoljne telefonske linije (gradske, mobilne)
11. INTERNI I EKSTERNI PAGING – moguće je slanje govorne poruke svim lokalima istovremeno kao
takozvani interni pejdžing. Poruka će biti objavljena preko internih zvučnika odnosno spikerfona Panasonic
telefona serije 7000 ili 7200. Eksterni pejdžing je preko eksternih zvučnika odnosno razglasa. Takozvani pejdžing
može se aktivirati za sve lokale, grupu lokala ili preko razglasa koji je priključen na centralu.
12. AUTOMATSKO PRESLEDJIVANJE POZIVA – ako je lokal zauzet ili se ne odaziva na poziv, posle nekoliko
zvona poziv se prosledjuje unapred definisanom lokalu odnosno zadatom broju, s tim što se programirati broj
zvona odnosno vreme koje sistem čeka pre prosledjivanja poziva. Može se zahtevati i direktno prosledjivanje svih
poziva kada je korisnik odsutan.
13. OSTAVLJANJE PORUKA – moguće je programirati poruku koju će na svom displeju korisnik koji poziva sa
telefona Panasonic serije 7000 ili 7200.
14. ZAKLJUČAVANJE LOKALA – unošenjem šifre u telefon mogu se zabranitit pozivanje brojeva sa lokala za
vreme odsutnosti korisnika. Ponavljanjem šifre, zabrana se skida. Moguće je odgovoriti na dolazne pozive kada je
lokal “zaključan”.
15. ZABRANA UZNEMIRAVANJA – korisnik može zabranitit dolazne i lokalne pozive na svoj lokal.
16. SLUŠANJE MUZIKE – na sistemskom aparatu može se slušati muzika sa eksternog priključka (radio, CD,
muzička linija) dok je telefon u stanju mirovanja. Zvono koje najavljuje poziv automatski isključije muziku dok se
veza ne prekine, a potom se ponovo sluša muzika.
17. KORIŠĆENJE PRIVILEGIJA VAŠEG LOKALA NA BILO KOJEM LOKALU U SISTEMU – ukoliko se
nadjete na lokalu koji nema mogućnosti biranja brojeva kao Vaš local jednostavnim korišćenjem šifre možete
telefonirati sa tog lokala kao da ste na svom lokalu, a nakon ponavljanja šifre taj lokal će imati samo one
mogućnosti koje su do tada i bile dodeljene.
18. MOGUĆNOST POVEZIVANJA 2 ILI VIŠE CENTRALA – na bližim rastojanjima od par stotina metara kogu
se povezati centrale samo sa 2 parice, dok na većim rastojanjima povezivanje se može ostvariti preko ADSL
modema ili preko računarske mreže i interneta.
19. MOGUĆNOST MONTIRANJA STANICA ZA DECT BEŽIČNE TELEFONE – korišćenjem posebnih kartica
moguće je povezati beze dect bežičnih telefona a na njih do 6 slušalica, a one omogućavaju da 4 sagovornika
pričaju koripćenjem jedne stanice. Domet jedne stanice je 40m do 70m. Prednost ovog sistema je lako pronalaženje
ljudi koji su u pokretu.
20. PANASONIC KX-TDA Gateway – mogućnost priključenja Gateway uredjaja koje omogućuje da pozivate
brojeve “u mreži” po specijalnim cenama koje Mobilni operater daje i ta sa bilo kog lokala u sistemu ili da sa bilo
kog lokala možete zvati pretplatnike sa Vaše mreže po cenama koje važe za razgovore dva sagovornika iz iste
mreže a ta cena je daleko jeftinija nego razgovor fiksni-mobilni.
PREGLED OPCIONIH KARTICA ZA CENTRALU KX-TDA 200
KX-TDA 0105 Memory Expansion Card for V 1.1
KX-TDA 0161 4-Port Doorphone Card (for KX-T 30865)
KX-TDA 0166 16-Channel Echo Canceller Card V 2.0
KX-TDA 0170 8-Port Digital Hybrid Extension Card
KX-TDA 0171 8-Port Digital Extension Card
KX-TDA 0172 16-Port Digital Extension Card
KX-TDA 0173 8-Port SLT Extension Card
KX-TDA 0174 16-Port SLT Extension Card
KX-TDA 0180 8-Port Analogue Trunk Card
KX-TDA 0181 16-Port Analogue Trunk Card
KX-TDA 0184 8-Port E&M Trunk card
KX-TDA 0188 E-1 Trunk Card
KX-TDA 0189 8 port Caller ID / Pay Tone Card
KX-TDA 0191 4-Channel Message Card
KX-TDA 0196 Remote Card
KX-TDA 0284 4-Port BRI Card
KX-TDA 0288 8-Port BRI Card
KX-TDA 0290 PRI Card
KX-TDA 0300 PC Console Software
KX-TDA 0350 PC Phone
KX-TDA 0410 CTI Link Card
KX-TDA 0490 16 Channel Trunk VoIP Gateway Card (for V 2.0)
Funkcije lokala
• Konferencijski razgovor između 4 lokala
• Poruka o odsustvu
• Automatski uzvrat poziva u slučaju zauzeća
• Automatski unos pauze
• Automatski ponovni poziv
• Veza između šefa i sekretarice
• Identifikacija pozivaoca na ekranu SLT-a
• Prosleđivanje poziva (svi pozivi, zauzeće, zauzeće/bez odgovora, bez odgovora, praćenje, za grupu dolazećih
poziva)
• Poziv na čekanju
• Detekcija signala za kontrolu od strane pozivoca (CPC)
• Preuzimanje poziva (usmerenih, grupnih, DSS, odbijanje)
• Transfer poziva (sa najavom, bez najave, transfer jednim pritiskom, opoziv transfera)
• Konferencijski razgovor (3-strani konferencijski razgovor, višestrani konferencijski razgovor, konferencija bez
nadzora)
• Izbor tipa poziva
• Digitalni XDP (eXtra Device Port)
• Direktan odgovor jednim pritiskom na taster
• Do Not Disturb (DND), DND premošćenje
• DSS konzola
• Premošćenje zauzeća
• Imenik lokala
• Trajanje prosleđenih poziva sa lokala na trank
• Pristup eksternim funkcijama
• Fleksibilni tasteri
• Duplex spikerfon
• Razgovor bez upotrebe slušalice
• Broj za direktno pozivanje (Hot Line)
• Veliki LCD sa pozadinskim osvetljenjem
• Pozivanje poslednjeg broja
• Prijavljivanje/odjavljivanje
• Poruke na čekanju
• Poruka na čekanju sa tekstualnim obaveštenjem
• Višejezične poruke
• Prosleđivanje poziva u više koraka (4 koraka)
• Muzika na čekanju
• Najava poziva uz spuštenu slušalicu (OHCA)
• Pozivanje jednim pritiskom
• Pejdžing (odbijanje, transfer pejdžinga)
• Paralelni telefoni (APT/DPT+SLT, DPT/SLT+PS)
• Pozivanje poslednjeg pozvanog broja
• Kontrola udaljenog lokala
• Brzo pozivanje – privatni/sistemski imenik
• Prikaz datuma i vremena
• Tonsko-pulsno pozivanje
Funkcije glasovne pošte (Voice Mail)
• Automatsko konfigurisanje – Brza postavka
• Prosleđivanje poziva na VM
• Obaveštenje o identifikaciji pozivaoca na VM
• Presretanje rutiranja na VM
• Skrining živog poziva (LCS)
• Prikaz informacija, upotreba VM funkcija preko menija
• Kontrola podataka na udaljenom PBX-u preko VM-a
• VM transfer poziva (VM Queuing funkcija)
• Integracija (Digitalno / DTMF) glasovne pošte
• Grupa za glasovnu poštu
• Transfer glasovne pošte
Funkcije DECT uređaja
• Automatska Handover funkcija
• DECT stanica na DXP-u
• Kompatibilnost različitih slušalica
• Izveštaj o dolazećim i odlazećim pozivima
• Kontrola prikaza preko CTI**
• Bežični XDP paralelni mod
• Vibraciono zvono (samo KX-TCA255)
Funkcije ISDN usluge
• Obaveštenje o ceni (AOC)*
• Poziv na čekanju (HOLD)
• Zabrana identifikacije linije za poziv (CLIR)
• Prikaz identifikacije linije za poziv (CLIP)
• Dovršavanje poziva zauzetim pretplatnicima (CCBS)
• Prikaz identifikacije priključene linije (COLP)
• Zabrana identifikacije priključene linije (COLR)
• Direktno unutrašnje pozivanje (DDI)
• Trosmerni ISDN konferencijski razgovor
• Prosleđivanje ISDN poziva (CFU/CFNR/CFB)
• Transfer ISDN pozova (CT)
• ISDN lokal
• Identifikacija zlonamernih poziva (MCID)
• Više brojeva pretplatnika (MSN)

Porez: 18%

Za informacije o ceni, kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila!
* U cenu nije uračunat PDV

No comments yet.

Leave a Reply